US Binary Option Sites UK Binary Option Sites

Norske menn stemmerett

Binary Options Trading Grunnloven av 1814 førte til egen norsk regjering og eget storting med representanter som bøndene hadde rett til å velge, sammen med embetsmenn og byborgere. Den store massen av folket – kvinner av alle Allmenn stemmerett for menn kom i 1898, for kvinner i 1913. Ved lokale valg har stemmerettsutvidelsen gått I dag har alle norske statsborgere over 18 år stemmerett. Slik har det ikke alltid vært. I 1898 fikk alle menn over 25 år stemmerett. For kvinnene tok kampen litt lengre tid. Kvinner som hadde inntekt, fikk stemmerett i 1907. Dette gjaldt rundt halvparten av alle kvinnene over 25 år. I 1913 fikk alle kvinner over 25 år stemmerett. 11. jun 2013 Det første stortingsvalget etter innføring av allmenn stemmerett var i 1915. Fra Lovdata. Det er grunn til å gratulere Norge, og alle norske kvinner spesielt, med denne dagen. En rekke norske kvinner og menn kjempet i mange år for dette, ingen nevnt, ingen glemt. Det norske demokrati, i moderne forstand,  1. mar 2013 Bli med å feire 100 år med stemmerett for kvinner! 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. I Spydeberg vil jubileet markeres med flere arrangementer i løpet av året, og første arrangement blir, selvfølgelig, 8. mars. Da åpner Spydeberg kunstforening sin 

11. jun 2013 Kvinner som betalte skatt, eller som var gift med menn som betalte skatt over en viss sum, fikk stemme ved kommunevalgene fra 1901, og ved Stortingsvalg fra 1907. I 1910 ble det innført allmenn stemmerett ved kommunevalg. For hundre år siden ble det innført stemmerett for alle over 25 år, uavhengig av  landsbygda før 1814 hadde plikt til å stilla som meddomsmenn, som fekk stemmerett etter. Grunnlova. Mellom 6-7% av det totale folketalet i Noreg, og over 40 % av alle norske menn over. 25 år, fekk stemmerett i 1814. Dette var ein radikalt vid stemmerett i ein europeisk kontekst. Men det stod ikkje fram som like radikalt på Kvinnene ble med dette omtalt som norske borgere i Grunnloven og demokratiseringsprosessen som hadde pågått siden Grunnloven ble vedtatt i 1814 var gjennomført. Også før 1913 kunne mange kvinner stemme, både ved kommune- og stortingsvalg. Til forskjell fra menn var kvinners stemmerett knyttet til inntekt. Denne  carbon dating på norsk Grunnloven gir stemmerett til cirka 40 % av norske menn over 25 år - avhengig av yrke, inntekt eller formue. Menn som betaler skatt av en viss størrelse får stemmerett. Norsk Kvinnesaksforening dannes. Kvinnestemmerettsforeningen dannes. Spørsmålet om stemmerett for kvinner behandles i Stortinget for første gang.

ANC er den mest innflytelsesrike bevegelsen blant landets 73 prosent svarte, som fortsatt nektes stemmerett. Allerede artianerne vet at de har stemmerett samme år de forlater den videregående skole. Alminnelig stemmerett for menn ble innført i 1889, og for kvinner 15 år senere - 15 år for sent, sa stortingspresidenten, som 7. des 2017 Bare vel halvparten av grunnskoleutdannede menn under 35 år brukte stemmeretten ved stortingsvalget i høst, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. kristen wiig awkward first date 8. mai 2013 Den norske grunnloven fra 1814 er en av verdens eldste og etablerer viktige demokratiske prinsipper for landet vårt. Men den hadde også en åpenbar mangel. Det skulle gå nærmere hundre år før dette ble rettet opp. Først i juni 1913 fikk norske kvinner alminnelig stemmerett på linje med menn. Finland var 

15. okt 2017 Så og si alle yrker vi har i Norge krever ganske høy grad av språklig kompetanse i enten skriftlig norsk eller engelsk. Og det ekskluderer forferdelig mange . Var det ikke Thomas Mann som sa det: A writer is somebody for whom writing is more difficult than it is for other people. Og en intellektuell, tenker jeg,  «Nei, nå spøker du», var min første reaksjon da jeg fikk en telefon fra min norske forlegger fra bokmessen i Frankfurt. Det var i oktober 2013. Han hadde akkurat lest den franske oversettelsen av fikk stemmerett allerede i 1913, trenge å bekymre seg om valg? (I mitt land, Belgia, fikk alle menn stemmerett i 1917, FORORD 8. mars markerte Norsk Teknisk Museum hundreårsjubileet for kvinners stemmerett med å åpne en utstilling om kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller leker, organiske modeller, preparater på sprit, karikaturtegninger, fotografier av datidens kjente menn og kvinner som barn og statistikk over barnedødelighet. forhold kryssord

100 år med allmenn stemmerett for kvinner - likestilling - Lovdata

7. aug 2014 Reidun Asdahl og Anna-Marie Laberget mener dagens likestillingssamfunn diskriminerer kvinner, og støtter at Norsk Luthersk Lekmannsmisjon fratar kvinner Gjennom mannen. Rektoren tror det nye vedtaket vil ha lite å si i praksis. – Det er hovedsakelig menn som har brukt stemmeretten, sier Holm.

I 1884 ble Norsk Kvinnesaksforening stiftet, støttet av framsynte og liberale venstremenn. Selv om den første formannen var en mann, Hagbard Emanuel Berner, var det Gina Krog (1847-1916) som skulle bli foreningens ledende skikkelse i mange år. Hun foreslo allerede året etter stemmerett for kvinner på lik linje med  11. jun 2013 Hun minnet om at Norge var det 4. land i verden som innførte stemmerett for kvinner, og at det var sterke kvinner som kjempet det fram. – Da Jens Stoltenberg tok pappaperm var det bare to prosent av norske menn som tok ut slik permisjon, sa Yrvin og påpekte at Arbeiderpartiet har møtt mye motstand i sitt I §50 i Grunnloven er stemmeretten ved stortings- og kommunevalg avgrenset til kjønn (mann), alder (25 år) og hvor lenge man hadde vært bosatt i landet (fem år). Tilleggskriterier var enten stand (posisjon i fordi de var kvinner. Det betyr at opprinnelig hadde kun 6-7 % av norske innbyggere stemmerett. Historisk utvikling

satt opp mot kravet om full stemmerett for menn uavhengig av økonomisk evne. For kvinners del ble det dessuten stilt økonomiske betingelser etter at tilsvarende var falt bort for menn. Venstre hadde markante talsmenn for kvinnesaken og kvinners stemmerett, men når det kom til stykket, prioriterte flertallet i partiet alminnelig 

15. sep 2015 For første gang hadde over fire millioner personer stemmerett ved et norsk valg. Siden forrige Blant velgerne over 67 år er det flere kvinner enn menn, mens det i aldersgruppene under 67 år er flest menn med stemmerett. . Det er ikke noe gale med dette, men I Norge bør Norske prioriteres. De kan  11. jun 2012 Hva kan økt oppmerksomhet rundt stemmerettsjubileet føre til? – Vi kan bli mer bevisste på det demokratiske prinsippet om at hver stemme teller. – Er vi likestilte i Norge i dag? – Nei, det er vi ikke. Når det kommer til lønn og arbeidstid er ikke norske kvinner og menn likestilt. De som bryr seg når ikke fram, 

11. jun 2013 I dag er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Hva er den viktigste kvinnesaken i 2013? Arbeiderpartiets første representanter. Fra 1898 var det innført alminnelig stemmerett for menn over 25 år. Det første stortingsvalget hvor dette gjaldt ble holdt i 1900. Det norske Arbeiderparti fikk da 16 prosent av stemmene, men på grunn av valgordningen kom det ikke en eneste representant inn på Stortinget fra partiet.

7. jun 2010 Det er kanskje bare de mest historisk interesserte som har fått med seg at det i dag er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett ved lokalvalg. Denne merkedagen for Norge innførte allmenn stemmerett for menn i 1898, og kvinners stemmerett ble allmenn også til stortingsvalg i 1913. Begge deler er en  «I andre deler av verden blir været våtere og villere, og heller ikke Norge og det norske landbruket slipper unna. Politiet pågrep en 22 år gammel mann natt til tirsdag, etter at han truet en nabo med kniv i Skien. En tidligere drapsdømt mann ble ved en tilfeldighet stoppet av politiet med en kidnappet mann i baksetet. Utgangspunktet for denne masteroppgåva har vore følgjande problemstilling: Korleis har norske aviser framstilt demokratiutvikling og menneskerettar i Midtausten Selv om det er sandt freelancere . Kronikker slik man kjenner dem i Norge er et skandinavisk fenomen, og oppstod i den Menn flest trakasserer ikke kvinner!

Dette prosjektet analyserer hvordan innføringen av norsk kvinnestemmerett ble omtalt i norske og utenlandske aviser i perioden 1890-1913. I 1913 ble Norge den første selvstendige staten der kvinner fikk stemmerett på like vilkår som menn. Dette var et ledd i en langvarig og gradvis utvidelse av norsk kvinnestemmerett;  Dette var 112 menn fra forskjellige deler av landet. Forsamlingens oppgave var å lage en Grunnlov for Norge. Et folkevalgt Storting skulle vedta lover og budsjett. Riktignok hadde bare halvparten av alle norske menn og ingen kvinner stemmerett, men på denne tiden var det likevel betraktet som ganske så uvanlig. 18.06. 10. jun 2013 Det forteller historiker Eirinn Larsen, som er en av tre forfattere bak boken «Ja, vi elsker likestilling. Norsk likestillingshistorie fra 1814-2013». – I 1907 ble det innført stemmerett for kvinner med en viss formue, eller for kvinner som var gift med en mann med formue, også ved stortingsvalg. Tidligere hadde Norge markerer i år som kjent 100-års jubileet for vedtaket om allmenn stemmerett for kvinner i 1913. Ved et foredrag kommende tirsdag vil Bergverksmuseets historiker Bjørn Ivar Berg se enda lenger tilbake i tid. Under eneveldet hadde verken kvinner eller vanlige menn stemmerett eller annen politisk innflytelse.

Menns stemmerett - det glemte jubileum - Reform

Vi kan fortsatt ikke ta for gitt at kvinner og menn blir likebehandlet når demokratiske verv skal fordeles og utøves her i landet. Vi har kommet langt, blant annet takket være de tidligere forkjemperne. Men, utfordringen til dagens kvinner og menn er å ikke miste likestillingsperspektivet av syne når vi forvalter arven fra våre 8. jan 2016 I perioden 1898 – 1913, arbeidet kloke menn for en grunnlovsendring for at norske kvinner skulle få allmenn stemmerett i 1913. Jeg undrer på om ikke dagens mange kloke europeiske menn også nå må tale kvinners sak. For vi kvinner kan ikke stå alene i kampen mot sjikanerende seksualisert vold. norske staten. Han ga ut avis, holdt møter, samlet folk om vedtak og krav! Det ble for mye for embetsmennene. Hva var det så myndighetene var så redde for? Leseselskap, allmuebibliotek, teaterselskap, sparekasser, søndagsskole, avis? Alt dette drev thranittene med. Hva var det de ønsket? Allmenn stemmerett for menn, 

Men i 1903 banet et nasjonalt kirkelig vedtak vei – kvinner fikk stemmerett ved menighetsrådsvalg på samme vilkår som menn. Året etter fulgte Det norske misjonsselskap opp og gav kvinner stemmerett i organisasjonen. Saken kom igjen opp til behandling på Sjømannskirkens generalforsamling i 1905. Hovedstyret stilte den norske Grunnloven viste seg som et egnet styringsdokument. Den første endringen av Grunnloven ble foretatt i. 1821. Da fikk de såkalte rettighetsmen- nene i Finnmark stemmerett gjennom et tillegg til Grunnlovens paragraf 50. Rettighetsmenn var et begrep benyttet om finnmarkinger, som ble beskattet forskjellig fra  For i innvandrer miljø er maskulinitet verdsatt. Og dette tiltrekker jenter. Norske menn derimot er verdens mest feminiserte ved siden av svensker. Med dette tatt i betraktning, var det riktig å gi kvinner stemmerett? For slik det er idag så stemmer kvinner og feminister frem en politikk som går ut på å hente inn 11. jun 2013 Dette på tross av at kvinner ennå ikke hadde kommunal stemmerett. Når det gjaldt avholdsspørsmål stolte man altså på kvinnene! I 1884 fikk kvinner adgang til universitetsstudier på lik linje med menn. Da ble også Norsk Kvinnesaksforening stiftet av lærerinnen Gina Krog og Dagblad-redaktør Hagbart 

8. mar 2013 11. juni 2013 var det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Arbeidet for allmenn stemmerett pågikk over mange år, og var en sak mange engasjerte seg i, både for og 24. jun 2014 EU-borgere i Norge har stemmerett og valgbarhet ved kommunestyre- og fylkestingsvalg mens nordmenn i mange EU-land ikke har stemmerett i det hele tatt. Hvorfor har ikke Norge i forbindelse med EØS-avtalen sørget for at norske statsborgere bosatt i land i den Europeiske Union fikk stemmerett ved  «Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.» Fra Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven). Hurra. 100 år! Fire organisasjoner bidro til at norske kvinner fikk stemmerett i 1913: Norsk Kvinnesaksforening stiftet i 1884,. Norsk Kvinnestemmerettsforening i 1885,.I dag, tirsdag , er det nøyaktig hundre år siden Stortinget vedtok at alle norske borgere - menn og kvinner - skulle ha stemmerett. Øvre Eiker kommune markerer dagen ved å åpne en mini-utstilling i vestibylen utenfor festsalen på Rådhuset. Der presenterer vi et lite utvalg av lokale menn og kvinner som kjempet for 

11. jun 2013 Den norske Grunnloven fra 1814 var moderne og fremsynt. Nesten halvparten av norske menn fikk stemmerett, en svært høy andel sammenlignet med andre land på samme tid. Mange av dem var bønder, som enten eide eller bygslet jord, og med stemmeretten fikk de politisk innflytelse. Små klasseskiller Etter 50 år mister kvinner både stemme- og talerett når det gjelder lærespørsmål i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. ↓annonse. Artikkel av: NTB. 1. august 2014 - 05:45. Lest av. I mer enn 50 år har kvinnene i organisasjonen hatt stemmerett på lik linje med menn, men nå vil de yngre i organisasjonen ha en endring. 23.01.2018 08:00:00, ABM, BANKTO, Reparasjonsemisjon i Bank2 ASA, KAPITAL- OG STEMMERETT 23.01.2018 07:35:10, ABM, TRYG, Tryg ? changes in Executive Board, ANNEN INFORMASJONSPLIK 23.01.2018 07:32:10, ABM, TRYG, Tryg Forsikring A/S ? Financial highlights 2017, ANNEN INFORMASJONSPLIK  Stemmerett i 100 år. 11. juni 1913 vedtok et enstemmig Storting at kvinner skulle få stemmerett på lik linje med menn. På dagen 100 år etter ble jubileet markert på Eidsvolls plass. I 1913 hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år, med Gina Krog i spissen. Norge var et av de første landene i verden som innførte 7. des 2017 Totalt var valgdeltakelsen på 78 prosent, men tallene fra SSB viser at det er store forskjeller på hvilke grupper som stemmer og hvilke som blir hjemme på valgdagen. For mens valgdeltakelsen er på hele 94 prosent blant høyt utdannede kviner mellom 51 og 70 år, er den på bare 54 prosent blant menn 

8. mar 2017 Det var en lang og hard kamp menn kjempet på kvinnens vegne, men til slutt klarte vi det, det fagre kjønn fikk retten til å stemme. En rettighet som tidligere bare var forbeholdt menn som hadde eiendom og derfor et reellt grunnlag for å sørge for at samfunnet som helhet fungerer. Det er så klart alt… 1. aug 2014 I 50 år har kvinner hatt stemme- og talerett i lærespørsmål i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Nå mister de denne retten. DEL. STOKKE/OSLO: Ønsket om endring har vært sterkest blant yngre menn og kvinner i organisasjonen, opplyser bibelskolerektor Per Bergene Holm til Dagen. Organisasjonen har 

Vil vi at kvinners rettigheter Europa skal forringes? - Gjest - - Blogg.no

15. mai 2013 Hundre år med stemmerett for kvinner er en god anledning til å trekke de lange linjene. Hva har kvinnekampen gjort for menn? Neste år, i 2013, skal Norge feire at kvinner i 100 år har hatt stemmerett på lik linje med menn. Jeg vil bruke denne anledningen til å reflektere litt om- kring begivenheter som førte fram til den alminnelige stemmeretten i Norge og det forestående stemmerettsjubileet. For historikere er det å forholde seg til jubileer en ikke Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsam- ling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren til et moderne demokrati i Norge. Grunnloven delte makten i tre mellom den lovgivende, utøvende og dømmende makt: Stortinget, regjeringen og 

29. mai 2013 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Regjeringen utnevnte i 2009 en komité som står ansvarlig for Regjeringens offisielle jubileumsprogram. Finstemte kvinnfolk. 2013 var det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norsk Folkemuseum markerte dette med en utstilling som viste endringene i kvinners hverdag i Norge i de siste 200 år.

1898 Allmenn stemmerett for menn. 1889 Det Hvite Bånd stiftet i Norge. 1890 Kvindelige Fyrstikkarbeideres Forening stiftet etter en stor streik i Kristiania. 1890 får kvinner adgang til forskjellige typer yrkesskoler og lærerskoler. I 1890 fantes det 800 jordmødre, 1200 sykepleiere og 3200 lærerinner. 1896 Norske Kvinners Kjerneverdiene i markeringene er stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse. Stemmerettsjubileet 2013. Det er hundre år siden Norge ble et reelt folkestyre der kvinner og menn har samme demokratiske rettigheter. 11. juni 1913 fikk norske kvinner stemmerett. Norge var det første selvstendige landet i verden som  Her kan du lese om hvem som kan stemme ved stortingsvalg, sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. 11. jun 2013 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. En av dem som vi i dag kan takke for dette, er Frederikke Marie Qvam.

Men i andre topposisjonar er det ein tydeleg tendens til å vurdera menn som dei best skikka, også i lokalpolitikken. Av 429 ordførarar er 96 kvinner – etter valet i 2011. I snitt blir ei kvinne vald i to av ti tilfelle, konkluderte Skjeie-utvalet. Ei undersøking i 2001 viste at kvinnedelen i den norske makteliten var 17 prosent. I 2011 

15. feb 2013 I 1913 gjennomførte statsminister Gunnar Knudsen og hans handlekraftige mannlige statsråder det ingen norske kvinner klarte sjøl: å gi kvinner stemmerett. Med det endret regjeringen Knudsen maktbalansen mellom kjønnene i det norske samfunn for alltid. Menn fra folkedypet spøker iblant med at det er 

Politikk - Nyinorge.no

TEMA: sTEMMErETT og vAlg. 6. Av ELI FURE,. UNDERDIREKTØR,. RIKSARKIvET. De første norske stemmerettsreglene ble vedtatt på. Eidsvoll i mai 1814. Ifølge dem måtte man være over 25 år og ha bodd i Norge i minst fem år. I til- legg måtte man enten være eller ha vært embets- mann, eie eller byksle matrikulert jord, 

11. jun 2013 Neste år skal vi feire 200-årsjubileet for den norske grunnloven, og vi håper jo at vi med denne markeringen kan få spredt en tankevekker om at grunnloven først og fremst var laget av menn for menn. Retorikkstudiene har handlet om menn, og dette er første gang kvinners taler blir studert, sier von der Lippe  11. jun 2013 I følge Harald Eia, som viser til forskeren Geert Hofstede og som er referert i artikkelen, er norske menn ikke feminisert i form av interesser, kroppsspråk eller seksualitet. De går ikke rundt med knekk i håndleddet og en truet identitet. Det er verdisettet til norske menn, hva de tenker er viktig her i livet og hvilke 19. mai 2014 Stemmerett gis bare til norske borgere som er over 25 år, har bodd i landet i 5 år og «Myrmenn» var et resultat av at det ikke var spesifisert hvor mye KVINNER. Begrenset kommunal stemmerett 1901. Begrenset stemmerett i stortingsvalg 1907. Alminnelig kommunal stemmerett 1910. Presentasjon.

skaffe kvinnene ikke alene kommunal, men også politisk stemmerett. Det ville ikke Mannen skulle ikke lenger være kvinnens formynder. For å få norsk politikk. Johan. Nygaardsvold taler. på 1. mai 1934. Forhandlinger med. Bondepartiet leder. fram til Kriseforliket. og den første varige. Arbeiderparti-. regjeringen. 6. mar 2015 Norge hadde allerede vedtatt alminnelig stemmerett for kvinner i 1913. Så med første I Kristiania var det Alexandra Kollontaj som talte til norske kvinner i 1915. Hun var et Det norske Kvinneforbundet var ikke interessert i en slik dag fordi man heller ville arbeide parallelt med sine menn. Dessuten var 

4. mar 2016 Denne uken diskuterer vi Norsk Tipping og spillmonopolet som utfordres av utenlandske aktører. . Tobias Jensen Otterstad, Torstein Bøe og Julie Brun Bjørkheim snakker om mangelen på kvinner i distriktsnorge, ugifte menn uten høyere utdannelse, pappapermisjonen til KrF leder Knut Arild Hareide og  15. mar 2014 Norsk stemmerett. I år har vi feiret 100 år med lik stemmerett for kvinner og menn, dette må jo nevnes i årets årbok. Eggeområdet har huset en av de fremste kvinnelige stemmerettsforkjemperene i Norge, selveste Fredrikke Marie Qvam. En dame vi bare må hedre. Stemmerettskomiteen valgte ut fire  1. aug 2014 I 50 år har kvinner hatt stemme- og talerett i lærespørsmål i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Nå mister de denne retten. Ønsket om endring har vært sterkest blant yngre menn og kvinner i organisasjonen, opplyser bibelskolerektor Per Bergene Holm til Dagen. – Kvinner og menn er skapt til å ha forskjellige 

I middelalderen var Norge en egen stat, med en norsk konge. Fra år 1397 fikk landet Da ble unionen med Sverige oppløst, og prins Carl av Danmark, bestefaren til dagens kong Harald, ble valgt til ny norsk konge. Som selvstendig 40 prosent av voksne menn hadde stemmerett, et høyt tall på den tiden. Men kvinner og  13. apr 2011 konsekvenser man vil møte dersom norske 16-åringer får stemmerett. 1. Stemmeberettigede ved Storthingsvalg ere de norske Borgere, Mænd og Kvin- Endringer i stemmeretts-, valgbarhets- og myndighetsalder i Norge. År. Stemmerett. (stortingsvalg). Valgbarhet. Myndighet. 1898. 25 år (menn). 30 år.

12. jun 2013 100 år senere var det heldigvis lite som var glemt når det gjaldt kvinners kamp for retten til å stemme ved valg. Stemmerettens bursdag ble feiret med show, musikk og taler på Eidsvolls plass i Oslo sentrum i går. Mari Boine og Big Bang. 11. juni 1913 fikk norske kvinner stemmerett på lik linje med menn, 1776, New Jersey: Første sted i verden som innførte stemmerett for kvinner. Ble trukket tilbake 1807. 1814. "Stemmeberettigede ere de norske Borgere" Stemmerett ble i Norges grunnlov av 1814 knyttet til eiendomsrett, kjønn og alder. De menn som fikk stemmerett var over 25 år, og enten selveiende bønder, embetsmenn